Ugrás a fő tartalomhoz
Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ
igazgatas@hmek.hu | +36 (62) 532-222
Adatvédelmi tájékoztató

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, mint adatkezelő elkötelezett a betegek és az intézménybe látogatók személyes és egészségügyi adatainak védelmében a jogszabályi kötelezettségek megtartása mellett. Kiemelten fontosnak tartja betegei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kórház az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, információtechnológiai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A hírlevélre történő feliratkozás személyes adatok (név és e-mail cím) megadásával történik.

A fentiekre figyelemmel az adatkezelés célja a tájékoztatás és a további kapcsolattartás hírlevél-küldés útján. Nevének és e-mail címének megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, CSCSMEKHM hírlevélben tájékoztathassa Önt és kapcsolatot tarthasson Önnel. az Ön által feltett kérdésekre választ kapjon.

Nevének, email címének megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy közölt személyes adatait CSCSMEKHM a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontára figyelemmel visszavonásig kezelje, illetve maximum 30 nap után törlésre kerül

CSCSMEKHM végzi adatkezelői feladatokat is, de fenntartja a jogot adatfeldolgozó bevonására.

A személyes adatok kezeléséről az adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja.

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról; a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kapcsolattartási célból megadott adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az adatkezelő a visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően 3 munkanapon belül törli.

Adatait automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használjuk fel.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében az adatkezelőhöz (CSCSMEKHM, 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2; adatvédelmi tisztviselő neve: Gyömrő – Molnár Imre, elektronikus levélcíme: adatvedelem@csmekhm.hu) fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.