Ugrás a fő tartalomhoz
Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ
igazgatas@hmek.hu | +36 (62) 532-222
Közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ ,

székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.,

 postai címe: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ,

telefon- és telefaxszáma: 62/532-152, 62/242-786, elektronikus levélcíme: igazgatas@csmekhm.hu, honlapja: www.csmekhm.hu,

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: ua. mint a szervezet címe, telefonszáma és e-mail címe:

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

 

A hatályos SZMSZ-t ide kattintva érheti el!

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Dr. Kallai Árpád főigazgató

igazgatas@csmekhm.hu

62/532-152

 

Dr.Kincsesné Dr. Ágoston Zsuzsanna orvosigazgató

igazgatas@csmekhm.hu

62/532-152

 

Dóka Ilona ápolási igazgató

igazgatas@csmekhm.hu

62/532-152

 

Oraveczné Kispál Angéla gazdasági igazgató

igazgatas@csmekhm.hu

62/532-152

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve elérhetősége az alábbi linken érhetők el:

https://www.csmekhm.hu/osztaly/

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Dr. Rozonics Andrea

62/532-152

igazgatas@csmekhm.hu

Ügyfélfogadás telefonon előre egyeztetett időpontban

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

1125 Budapest, Diós árok 3.

+361 356 1522

okfo@okfo.gov.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat

SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat ide kattintva érhető el

Jogszabályok jegyzéke

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Alapító okirat (archív)

2. * 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Hatályos állapot:

ibsz-teritesi_dij_szabalyzat-02

ibsz-teritesi_dij-teritesi_dijak-_m01-1

ibsz-teritesi_dij-teritesi_dijak2-m02-1

ibsz-teritesi_dij-elhunytkezelesi_dijak-m03-1

ibsz-teritesi_dij-eu._dokumentacios_dijak-m04-1

ibsz-teritesi_dij-foglalkozas_eu._dijak-m05-1

ibsz-teritesi_dij-fogszabalyozasi_dijak-m06-1

ibsz-teritesi_dij-menedzserszuresi_dijak_-m07-1

ibsz-teritesi_dij-kenyelmi_szolgaltatasok_dijai-m08-1

ibsz-teritesi_dij-tartozas_elismeresi_nyilatkozat-m09-1

ibsz-teritesi_dij-nyilatkozat_betegszamla_kiallitasahoz-m10-1

OKFŐ jóváhagyás

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Archív (előző állapot)

ibsz-._teritesi_dij_szabalyzat-01

ibsz-teritesi_dij-_teritesi_dijak-_m01

ibsz-teritesi_dij-_teritesi_dijak2-_m02

ibsz-teritesi_dij-elhunytkezelesi_dijak_-m03

ibsz-teritesi_dij-foglalkozas_eu

ibsz-teritesi_dij-kenyelmi_szolgaltatasok_dijai_-m08

ibsz-teritesi_dij-menedzserszuresi_dijak_-m07

eek_jovahagyo_dokumentum_teritesi_dijszabalyzathoz

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hatályos állapot

Adatbázisok

Másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költsége

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Archív (előző állapot)

Adatbázisok

Másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://www.csmekhm.hu/hir/

https://www.csmekhm.hu/palyazatok-35

 

 

Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

https://www.csmekhm.hu/hir/

(az archív hírek, "Archív"

megjelöléssel szerepelnek)

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nem releváns

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

A jelentések listája az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

2021

2022

2023

 

 

A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13. * 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

A szabályzat ide kattintva érhető el!

Elérhetőség

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2020. I., II, III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2020. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2021. I-IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022. I., II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022. III. negyedév

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2020

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2022

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2023

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2022

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2024. I. negyedév

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 2022. December 31-ei állapot szerint

Létszám adatok- 2023

 

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap NAIH részére

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

19. * 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

20. * 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

21. * 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

22. * 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

23. * 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

24. * 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

25. * 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

l. * 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

Éves beszámolók:

2023

2022.

2021

2020

2019

2019 beszámoló javítása

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Elemi költségvetés:

elemi_koltsegvetes_2012

elemi_koltsegvetes_2013

elemi_koltsegvetes_2014 

elemi_koltsegvetes_2015

elemi_koltsegvetes_2016

elemi_koltsegvetes_2017

elemi_koltsegvetes_2018

elemi_koltsegvetes_2019

elemi_koltsegvetes_i._2020.

elemi_koltsegvetes_ii._2020.

elemi_koltsegvetes_2021

elemi_koltsegvetes_2022 

elemi költségvetés 2023

elemi költségvetés 2024

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

beradatok_2019

beradatok_2020

beradatok_2021

letszam_adatok-_alt._kozzetetelilista 

Béradatok 2022

Béradatok 2023

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nem releváns

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4. * 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések listája 2024

Szerződések listája 2023

Szerződések listája 2022

Szerződések listája 2021

Szerződések listája 2020

Szerződések listája 2019

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

nem releváns

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

nem releváns

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

efop-1.8.20-17-2017-00037 

efop-1.8.20-17-2017-00038 

efop-1.8.21-18-2019-00003 

rohu361

rohu450

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Intézkedési terv az Európai Uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárások lefolytatásához

 Közbeszerzési terv 2020

 Közbeszerzési terv 2021

 Közbeszerzési terv 2022

 Közbeszerzési terv 2023

 Közbeszerzési terv 2024

 Összegzés MedWorks

 Összegzés CT

 Összegzés CSBSZ

 Összegzés HE

 Összegzés Eszközbeszerzés EFOP-1.8.21-18-2019-00003 projekt

 Összegzés Eszközbeszerzés EFOP-1.8.21-18-2019-00003-3 rész

 Összegzés_Fertőtlenítő és higiénés szállító   eszközök - EFOP

 Összegzés_FT-1177HMV2021 - Labordiagnosztikumok beszerzése

 Összegzés_FT-1279HMV2020-Vércsoport szerológia reagensei

 Összegzés_FT-1356HMV2021 - Szemlencsék beszerzése

 Összegzés_Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projekt

 Összegzés_ROHU-361 eszközbeszerzés

Összegzés_ROHU-450 - tervezés és kivitelezés

 Összegzés_Sebészeti és belgyógyászati osztály felújítás Makó

 Összegzés_Takarítógépek beszerzése - ROHU-361

 ÖsszegzésPatológiai eszközök beszerzése - ROHU450

Járóbeteg ellátás fejlesztése – eszközbeszerzés

MR készülék beszerzése

ROHU 361 - eszközbeszerzés két részben

ROHU 361 - eszközbeszerzés négy részben

ROHU 450 - Gasztroenterológiai eszközök

ROHU 450 - Kardiológiai eszközök beszerzése

Bel-és gyerekgyógyászati eszközök beszerzése 1-5

Bel-és gyerekgyógyászati eszközök beszerzése 4

Bel-és gyerekgyógyászati eszközök beszerzése 5

CSCSMEEK HE rend.hez csatl. tervezése

 Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával